چند جمله عبرت آموز

 1. 1.      بگذر از نی من حکایت میکنم وز جدایی ها شکایت میکنم نی کجا این نکته ها آموخته ؟نی کجا داند نیستان سوخته؟بشنو از من بهترین راوی منم’’راست خواهی هم نی و هم نی زنم’نشنو از نی ’نی نوای بی نواست’بشنو از دل ’دل حریم کبریاست’نی چو سوزد خار و خاکستر شود.دل چو سوزد خانه دلبر شود.
 2. بیچاره عروسک دلش میخواست زارزار بگرید اما خنده را بر لبانش دوخته بودند.
 3. چه رازیست در پس حصار این فاصله ها که این گونه مرا دلتنگ دیدارت میکند.
 4. فقیر به دنبال شادی ثروتمند’و ثروتمند به دنبال آرامش زندگی فقیر است.کودک به دنبال آزادی بزرگتر ’و بزرگتر به دنبال سادگی کودک است’پیر دنبال قدرت جوان و جوان در پی تجربه سالمند است.آنان که رفته اند در آرزوی بازگشت ’و آنان که مانده اند در رویای رفتن...خداوندا کدامین پل در کجای دنیا شکسته که هیچکس به مقصد نمیرسد .<دکتر شریعتی>
 5. عطر های خوب ’شیشه خالیشان هم بعد مدت ها بوی خوش میدهد .مثل جای خالی تو......
 6. 6.      دوستی نه در ازدحام روز گم میشودنه در خلوت شب.خفته یا بیدار به یادتم.
 7. 7.      ارزش قطره های باران را گلهای تشنه میدانند و قدر دوستان خوب را دلهای تنگ...
 8. 8.      فرق ذهن با دهن در یک نقطه ست .تا ذهنتو باز کردی دهنتو باز نکن...’’دکتر شریعتی’’’
 9. 9.      بخورید و بیاشامید ولی تابلو بازی در نیارید ’<زکریای رازی پس ار کشف الکل>
 10. 10.  آنجاکه چشمانی برای انسانی اشک میریزد ’زندگی به رنجش میارزد <دکتر شریعتی>
 11. 11.  صداقت در برابر سیاست دیگران :سادگی و سیاست در برابر صداقت دیگران "خیانت است.<دکتر شریعتی>
 12. 12.  شگفتا رد پای دزد دهکده مابر روی برف چقدر شبیه چکمه های کدخداست.
 13. 13.  ساعتها را بگذارید بخوابند  "بیهوده زیستن را نیاز به شمردن نیست.<شریعتی>
 14. 14.  بگذار آواز رفاقتمان در شهر بپیچد ...تا رو سیاه شوند آنانکه بر سر جداییمان شرط بسته اند.
 15. 15.  آیا میدانید خدا کجاست؟خدا در قلب مادری است که برای مداوای فرزندش کلیه اش را میفروشدو خدا در قلب کودکی است که در همسایگی حاجی از فقر ناله میکندو حاجی در بین عربها به دنبال خدا میگردد.... 
 16. 16.  {بدهکار مهربونی های یک زنم که از بچگی صدام میکرد پسرم}

 

/ 0 نظر / 80 بازدید