زندگی

به دنبال ظواهر نرو؛ شاید فریببخوری
به دنبال ثروت نرو؛ این هم ماندنی نیست
به دنبال کسی باش که به لبانت لبخند بنشاند
چون فقط یک لبخند می تواند
شب سیاه را نورانی کند
کسی را پیدا کن که دلت را بخنداند

 

هر چه میخواهی آرزوکن
هر جایی که میخواهی برو
هر آنچه که میخواهی باش
چون فقط یک بار زندگی می کنی
و فقط یک شانس داری
برای انجام آنچه می خواهی

خوب است که آنقدر شادی داشته باشی کهدوست داشتنی باشی
آنقدر ورزش کنی که نیرومند باشی
آنقدر غم داشته باشی که انسان باقی بمانی
و آنقدر امید داشته باشی که شادمان باشی

 

شاد ترین مردم لزوماً
بهترین چیزهارا ندارند
بلکه بهترین استفاده را می کنند
از هر چه سر راهشان قرار می گیرد

 

 

همیشه بهترین آینده بر پایه گذشته ایفراموش شده بنا می شود
نمیتوانی در زندگی پیشرفت کنی
مگر غمها و اشتباهات گذشته را رها نکنی

 

وقتی که به دنیا آمدی، تو گریه میکردی
و اطرافیانت لبخند به لب داشتند
آنگونه باش که در پایان زندگی
تو تنها کسی باشی که لبخند بر لب داری
و اطرافیانت گریه می کنند

 

 

 


 

گاهی در زندگی دلتان به قدری برای کسیتنگ می شود
که می خواهید او را از رویاهایتان بیرون بیاورید
و آرزوهای خود در آغوش بگیرید

 

 

 

وقتی در شادی بسته می شود، در دیگریباز می شود
ولی معمولاً آنقدر به در بسته شده خیره می مانیم
که دری که برایمان باز شده را نمی بینیم


به شیطان گفتم: «لعنت بر شیطان»! لبخند زد. پرسیدم: «چرا می خندی؟» پاسخ داد:«از حماقت تو خنده ام می گیرد» پرسیدم: «مگر چه کرده ام؟» گفت: «مرا لعنت می کنی در حالی که هیچ بدی در حق تو نکرده ام» با تعجب پرسیدم: «پس چرا زمین می خورم؟!» جواب داد: «نفس تو مانند اسبی است که آن را رام نکرده ای. نفس تو هنوز وحشی است؛ تو را زمین می زند.» پرسیدم: «پس تو چه کاره ای؟» پاسخ داد: «هر وقت سواری آموختی، برای رم دادن اسب تو خواهم آمد؛ فعلاً برو سواری بیاموز

پدر و پسر داشتن صحبت میکردن!!
پدر دستشو میندازه دوره گردنه پسرش میگه پسرم من شیرم یا تو؟
پسر میگه : من..!! 
... ... ...
پدر میگه : پسرم من شیرم یا تو؟؟!!
پسر میگه : بازم من شیرم...
پدر عصبی مشه دستشو از رو شونه پسرش بر میداره میگه : من شیرم یا تو!!؟؟
پسر میگه : بابا تو شیری...!!
پدر میگه : چرا بار اول و دوم گفتی من حالا میگی تو ؟؟
پسر گفت : آخه دفعه های قبلی دستت رو شونم بود فکر کردم یه کوه پشتمه اما حالا...

زندگی ادامه داره حتی وقتی تونباشی
اگه آشنابمونی،یامثل غریبه هاشی

زندگی ادامه داره،به جلوقصه تکرار
حتی وقتی نبض ساعت،بخوابه رودست دیوار
حتی وقتی شعله عشق تونگاهی بی رمق شه
یااگه دفترشادی،روزی خالی ازورق شه
زندگی ادامه داره،خوب وبد،سفیدومشکی
تازمونی که یه لبخندمیشکفه،می چکه اشکی
کسی پله های عمروبه عقب برنمی گرده
ولی می تونه ببینه که گذشته هاچه کرده
زندگی ادامه داره،بامن وتو،بی من وتو
این دوروززندگی روبیاهمراه دلم شو

 

 

 

زندگی ادامه داره
حتی وقتی ما نباشیم
اگه آشنا بمونیم
یا مث غریبه ها شیم
زندگی همینه جونم
گاهی همرنگ خزونه
با حقیقت جون می گیره

آیا میدانید خدا کجاست؟خدا در قلب مادری است که برای مداوای فرزندش کلیه اش را میفروشدو خدا در قلب کودکی است که در همسایگی حاجی از فقر ناله میکندو حاجی در بین عربها به دنبال خدا میگردد...

/ 0 نظر / 17 بازدید